ސްޕްރޭ އުފައްދާ ކުންފުންޏެވެ
ދަނޑުވެރިކަމުގެ ސްޕްރޭ ކުރާ އެއްޗެކެވެ
ނެޕްސެކް ސްޕަޔަރ އެވެ

އެގްރިކަލްޗަރ ސްޕްރޭއަރ އިޒް ވޯރތް ޔޫއާރ ޗޮއިސް

އަޅުގަނޑުމެން ދަނޑުވެރިކަމާއި ބަގީޗާއަށް 600 އަށް ވުރެ ގިނަ ބާވަތުގެ ސްޕްރޭއާ އެކު 12 ސީރީޒް ކަވަރުކޮށް، ފަހަކަށް އައިސް ގޭގައި ބަގީޗާ ހެދުމަށް ފެންހިންދުމަށް ފޯކަސް ކޮށްފިން

ސްޕެޝަލައިޒްޑް ވޯކްޝޮޕް

ކުރު ވީޑިއޯ ލައިވް
އދ.
ޕްރޮޑަކްޝަން ސްޓްރެންތް
އެއީ އޭޝިއާގައި ސްޕްރޭ އުފައްދާ އެންމެ ބޮޑު ޕްރޮފެޝަނަލް ކުންފުނި، އާރްއެންޑީ، ޕްރޮޑަކްޝަން އަދި ސޭލްސް އިންޓަގްރޭޓް ކުރާ ކުންފުންޏެވެ
ސީސާއާ ބެހޭ ގޮތުން 
40 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު ޕްރޮފެޝަނަލްކޮށް ސްޕްރޭ އުފައްދާއިރު، %80 އުފެއްދުންތައް އެކްސްޕޯޓް ކުރަނީ ޔޫރަޕާއި އެމެރިކާއަށެވެ.

ކޮލިޓީ ސިސްޓަމް

ޑިޒައިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ޗައިނާ އެގްރިކަލްޗަރަލް ޔުނިވާސިޓީއާ ގުޅިގެން ޗައިނާގައި ސްޕްރޭ ކުރާ އެންމެ ބޮޑު އަދި އެންމެ ބާރުގަދަ އެއް ޕްރޮފެޝަނަލް އާރްއެންޑްޑީ އިންސްޓިޓިއުޝަނަށް ވެއްޖެ އެވެ.
 

ހަނދާނީ ތަކެތި

30 އަހަރު، ލޯޑްޑް އަ ލެޖެންޑް އޮފް ވިތު ހައިރާން ވެފައިވާ މީހުން މި ދުނިޔޭގެ 30 އަހަރު، ވެޓްޑް ޓު ޕްރެކްޓިސް ކަހަލަ... 
އަވަސްވެގަންނަން ކެރޭނެ.
 

ޝަރަފު

ނޭޝަނަލް ސްޕާކް ޕްރޮގްރާމްގައި އެއް ޕްރޮޑަކްޓެއް ލިސްޓްކޮށްފައިވާއިރު، ހަތަރު ޕްރޮޑަކްޓަކަށް ޒެޖިއަންގް ހައިޓެކް ޕްރޮޑަކްޓް ސެޓްފިކެޓް ލިބިފައިވާއިރު، 40 ޕްރޮޑަކްޓަކީ ނޭޝަނަލް ޕޭޓެންޓް، އަދި 30 ޕްރޮޑަކްޓަކީ ހޯމް ޕޭޓެންޓަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮޑަކްޓެކެވެ.
 

ބުންވަރު

އެޑްވާންސް ލެވެލްގައި 400 އަށް ވުރެ ގިނަ ސެޓް ސްޕްރޭ އުފެއްދުމަށް ބޭނުންކުރާ ސާމާނު، 200 މިލިއަން ޔުއާނަށް ވުރެ ގިނަ ފިކްސްޑް އެސެޓްސް އެކުލެވިގެންވެ އެވެ.

ދިރާގު ޝޯރޫމް

އަޅުގަނޑުމެންގެ އުފެއްދުމުގެ ޤާބިލުކަމާ ބެހޭގޮތުން އިތުރަށް ދަސްކުރަން ބޭނުންނަމަ، މަންޒަރުގައިވާ އަވަޓަރަށް ކްލިކްކޮށް، ނުވަތަ އަޅުގަނޑުގެ ދަޢުވަތު ބަލައިގަނެވޭނެ!

އައު އުފެއްދުންތައް

އެންމެ ފަހުގެ ޚަބަރު

1200.jpg އެވެ
30 އޮކްޓޯބަރ 2020
ޗައިނާގެ ވައިސް ޕްރިމިއާ އިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯއަށް ވަރުގަދަ ތައްޔާރީތަކެއް ވުމަށް ބާރުއަޅުއްވައިފި އެވެ

ބެއިޖިން (އޮކްޓޯބަރު 20) - ޗައިނާގެ ނައިބު ޕްރިމިއާ ހޫ ޗުންހުއާ ފައިނަލް ޕްރީ...

xinw.jpg އެވެ
30 އޮކްޓޯބަރ 2020
ޗައިނާއިން ކުރިއަށް ގެންދާނީ މާލީ ގޮތުން ހުޅުވާލުން: މަރުކަޒީ...

ޝަންހާއީ (އޮކްޓޯބަރު 24) - މާލީ ސިނާއަތް ހުޅުވައި، މާކެޓަށް އަމާޒު، ގާނޫނަށް ބިނާކޮށް ބައިނަލްއަގްވާމީ ވިޔަފާރީގެ މާހައުލެއް އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށް އެގައުމުގެ މަރުކަޒީ ބޭންކުގެ ގަވަރުނަރު ހޮނިހިރު ދުވަހު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ ގެ 'ޕްރީ-އީ' ފުރިހަމައަށް ތަންފީޒު ކުރުމެވެ

33.jpg އެވެ
30 އޮކްޓޯބަރ 2020
އަމިއްލަ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުވުމަށް ޗައިނާއިން އަޅާފައިވާ އާ ފިޔަވަޅުތައް ހާމަކޮށްފި އެވެ

ބެއިޖިން (އޮކްޓޯބަރު 26) - އަމިއްލަ ވިޔަފާރިތަކަށް ދޭ އެހީތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ޗައިނާގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން އާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅައިފި އެވެ ގެ ބިމުގެ އަން

އަޅުގަނޑުމެންގެ އަތުގައި ތަފާތު ކޯޓޭޝަން ލިސްޓްތަކާއި ޕްރޮފެޝަނަލް ޕަރޗޭސިންގ އެންޑް ސޭލްސް ޓީމް އެބަހުއްޓެވެ.
އީމެއިލް:claire@shixia.com އެވެ
 ވެޗެޓް: 18767694258
އަޅުގަނޑުމެންނާ ގުޅުން
ޝިކްސިއާ ހޯލްޑިން ކޯ ލިމިޓެޑަކީ 1978 ވަނަ އަހަރު އުފެއްދި ކުންފުންޏެއް ކަމަށާއި، އެ ކުންފުނީގައި 1،300 އަށް ވުރެ ގިނަ މުވައްޒަފުންނާއި 500 އަށް ވުރެ ގިނަ ސެޓުގެ އެކި އިންޖެކްޝަން މޯލްޑިން މެޝިންތަކާއި ބްލޯ މޯލްޑިން މެޝިންތަކާއި އެހެނިހެން ޒަމާނީ ސާމާނުތައް ހިމެނޭ ކަމަށެވެ.

ކުއިކް ލިންކްސް

ޕްރޮޑަކްޓް ކެޓަގަރީ

މެސެޖެއް ދޫކޮށްލާށެވެ
އަޅުގަނޑުމެންނާ ގުޅުން
ފޮލޯ އަސް
ކޮޕީރައިޓް © 2023 ޝިކްސިއާ ހޯލްޑިންގ ކޯ ލިމިޓެޑް.ހުރިހާ ހައްޤުތަކެއް ލިބިގެންވެއެވެ.| ސައިޓްމެޕް | ޕްރައިވެސީ ޕޮލިސީ |ސަޕޯޓް ބައި... ލީއަޑޮންގް އެވެ