ގެ » ޕްރޮޑަކްޓްސް » މެނުއަލް ސްޕްރޭ ކުރާ އެއްޗެކެވެ » ބެކްޕެކް ސްޕްރޭއަރ(ޖީއެސް)

ޕްރޮޑަކްޓް ކެޓަގަރީ

ކޮންޓެކްޓް އަސް

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ބެކްޕެކް ސްޕްރޭއަރ(ޖީއެސް)

ޝިކްސިއާ ހޯލްޑިން ކޯ ލިމިޓެޑަކީ 1978 ވަނަ އަހަރު އުފެއްދި ކުންފުންޏެއް ކަމަށާއި، އެ ކުންފުނީގައި 1،300 އަށް ވުރެ ގިނަ މުވައްޒަފުންނާއި 500 އަށް ވުރެ ގިނަ ސެޓުގެ އެކި އިންޖެކްޝަން މޯލްޑިން މެޝިންތަކާއި ބްލޯ މޯލްޑިން މެޝިންތަކާއި އެހެނިހެން ޒަމާނީ ސާމާނުތައް ހިމެނޭ ކަމަށެވެ.

ކުއިކް ލިންކްސް

ޕްރޮޑަކްޓް ކެޓަގަރީ

މެސެޖެއް ދޫކޮށްލާށެވެ
ކޮންޓެކްޓް އަސް
ފޮލޯ އަސް
ކޮޕީރައިޓް © 2023 ޝިކްސިއާ ހޯލްޑިންގ ކޯ ލިމިޓެޑް.ހުރިހާ ހައްޤުތަކެއް ލިބިގެންވެއެވެ.| ސައިޓްމެޕް | ޕްރައިވެސީ ޕޮލިސީ |ސަޕޯޓް ބައި... ލީއަޑޮންގް އެވެ