moetsi wa sprayer
sefahleli sa temo
sparyer ya mokotla wa ka morago

Temo Sprayer E Swanelwa ke Kgetho ya Gago

Re akaretša lelokelelo la 12 ka mehuta ya go feta 600 ya sefahlego sa temo le serapa gomme re tsepeletše go nošetšo ya go lema dirapana ka gae morago bjale

Thuto-semmotwana ye e Kgethegilego

Bidio ye kopana e phela
Ngaka THEODOR FRIEDTICH wa Mokgatlo wa Dijo le Temo wa UN o be a na le kgahlego ya go etela le go reka digašetši tša leina la mmaraka.
Matla a tšweletšo
Ke motšweletši yo mogolo wa profešenale wa di-sprayer ka Asia, a kopanya r&d, tšweletšo le thekišo
Mabapi le SeeSa 
Mengwaga ye e fetago ye 40 ya tšweletšo ya profešenale ya difahlego, 80% ya ditšweletšwa di romelwa Yuropa le United States.

Tshepedišo ya Boleng

Tlhabollo ya Moralo

Ka tirišano le Yunibesithi ya Temo ya China, e fetogile ye nngwe ya dihlongwa tše kgolo le tše di nago le taolo kudu tša R&D tša profešenale tša digašetši ka China.
 

Dilo tša go gopola

30 lilemo, imetsoeng tšōmo ea le makala batho ba lefatše lena lilemo tse 30, whetted ho itlwaetša mohuta wa 
iteta sebete go kitimela.
 

Hlompha

Setšweletšwa se tee se lokeleditšwe Lenaneong la Bosetšhaba la Spark, tše nne di filwe Setifikeiti sa Setšweletšwa sa Theknolotši ya Godimo sa Zhejiang, tše 40 ke Patent ya Bosetšhaba, gomme tše 30 di dira kgopelo ya tokelo ya Gae.
 

Maatla

Disete tše fetago 400 tša thepa ya go dira sedirišwa sa go gaša ka maemo a godimo, ka matlotlo a sa fetogego a go feta dimilione tše 200 tša Yuan.

Kamore ya Pontšo ya Dijithale

Ge o nyaka go ithuta ka botlalo ka bokgoni bja rena bja tšweletšo, o ka kgotla avatar yeo e lego lefelong la tiragalo, goba wa amogela taletšo ya ka!

Ditšweletšwa tše Mpsha

Ditaba tša Morago bjale

1200.jpg
30 Diphalane 2020
Motlatša-tonakgolo wa China o gatelela go itokišetša mo go tiilego bakeng sa pontšho ya go reka ka ntle

BEIJING, Oct. 20 (Xinhua) -- Motlatšatonakgolo wa China Hu Chunhua ka Labobedi o gateletše go fetša pele ga mafelelo...

xinw.jpg
30 Diphalane 2020
China e tla tšwela pele go tšwetša pele go bulwa ga ditšhelete: bogareng

SHANGHAI, Oct. 24 (Xinhua) -- China e tla tšwela pele go kgoromeletša pele go bulwa ga intasteri ya ditšhelete le go hlola tikologo ya kgwebo ya boditšhabatšhaba yeo e lebanego le mmaraka, yeo e theilwego molaong, mmušiši wa panka ya bogareng ya naga o boletše ka Mokibelo.Naga e šomela go ya go tsenywa tirišong ka botlalo ga 'pre-e

33.jpg
30 Diphalane 2020
China e utolla magato a maswa a go godiša dikgwebo tša praebete

BEIJING, Oct. 26 (Xinhua) -- Balaodi ba China ba phatlaladitše magato a maswa a go godiša thekgo ya dikgwebo tša praebete.Maiteko a tla gakala a go fokotša ditshenyegelo tša dikhamphani go dikgwebo tša praebete, go maatlafatša thekgo ya boitlhamelo bja mahlale le theknolotši, le go kaonafatša kabo ya naga an

Re na le mananeo a fapanego a ditsopolwa le sehlopha sa go reka & thekišo sa profešenale go araba kgopelo ya gago ka lebelo.
Imeile:claire@shixia.com
 Wechat: 18767694258
Ikgokaganye le Rena
Shixia Holding Co., Ltd. e ile ya theha ka 1978, hore na le basebetsi ba fetang 1,300 le disete tse fetang 500 tsa mechine e sa tšoaneng ente bōpa, foka bōpa mechine le thepa e meng e tsoetseng pele.

Dikgokagano tša Kapejana

Legoro la Setšweletšwa

Tlogela Molaetša
Ikgokaganye le Rena
Re Latele
Tokelo ya ngwalollo e ileditšwe © 2023 Shixia Holding Co.,Ltd.Ditokelo Tsohle di sireleditswe.| Mmapa wa Sebaka | Pholisi ya Sephiri |Thekgo Ka Leadong ya go iša