oomishaa biifama
biifama qonnaa
knapsack kan jedhamtu sparyer

Biifaan Qonnaa Filannoo Keessan Gatii Qaba

Qonnaa fi iddoo biqiltuuf biifama gosa 600 ol ta’een walduraa duubaan 12 kan uwwisnu yoo ta’u, yeroo dhiyoo asitti biqiltuu manaa hojjechuuf jallisii irratti xiyyeeffannoo qabna

Workshop Addaa

Viidiyoo gabaabaa live
Dhaabbata Nyaataa fi Qonnaa Dhaabbata Mootummoota Gamtoomanii irraa Dr THEODOR FRIEDTICH biifama maqaa gabaa qabu daawwachuu fi bitachuuf fedhii qaba ture.
Cimina oomishaa
Eeshiyaa keessatti ogeessa oomishaa biifama guddaa yoo ta'u, r&d, oomishaa fi gurgurtaa walitti fida
Waa'ee SeeSa 
Waggoota 40 oliif ogummaadhaan biifama oomishuuf kan hojjetame yoo ta’u, oomishni %80 gara Awurooppaa fi Ameerikaatti kan ergamudha.

Sirna Qulqullinaa

Misooma Dizaayinii

Yuunivarsiitii Qonnaa Chaayinaa waliin ta’uun dhaabbilee qorannoo fi misooma ogummaa biifama Chaayinaa keessatti gurguddoo fi aangoo qaban keessaa tokko ta’eera.
 

Yaadannoowwan

Waggaa 30, loaded a legend of with ajaa'ibsiifatan namoota addunyaa kanaa waggaa 30, whetted shaakaluudhaaf gosa 
ariifachuudhaaf ija jabaadhaa.
 

Kabaja

Omishni tokko Sagantaa Ispaarkii Biyyaalessaa keessatti kan tarreeffame yoo ta’u, afur Ragaa Omisha Teeknooloojii Ol’aanaa Zhejiang, 40 Paatentii Biyyaalessaa, 30 ammoo paatentii Manaa iyyachaa jiru.
 

Cimina

Meeshaalee oomisha biifama sadarkaa olaanaatti tuuta 400 ol, qabeenyi dhaabbataa Yuuwaan miiliyoona 200 ol qaba.

Mana Agarsiisa Dijiitaalaa

Waa'ee dandeettii omisha keenyaa caalaatti baruu yoo barbaaddan, avatar scene keessa jiru cuqaasuu dandeessu, ykn waamicha koo fudhachuu dandeessu!

Oomishaalee Haaraa

Oduu Haaraa

1200.jpg irratti kan argamu
30 Waxabajjii 2020
Itti aanaan muummicha ministeeraa Chaayinaa agarsiisa galteedhaaf qophii cimaa taasifamuu cimsanii dubbatan

BEEJING, Onkoloolessa 20 (Xinhua) -- Itti aanaan muummicha ministeeraa Chaayinaa Hu Chunhua Kibxata darbe xumura xumuraa dursanii xumuruu isaanii cimsanii dubbatan.

xinw.jpg jedhu
30 Waxabajjii 2020
Chaayinaan banaa faayinaansii tarkaanfachiisuu itti fufti: giddu galeessa

SHANGHAI, Onkoloolessa 24 (Xinhua) -- Chaayinaan banamuu indaastirii faayinaansii fuulduratti dhiibuu itti fuftee haala daldalaa idil-addunyaa gabaa irratti xiyyeeffate, seera irratti hundaa’e uumuuf akka jirtu bulchaan baankii giddugaleessaa biyyattii Dilbata ibsaniiru.Biyyattiin gara sanatti hojjechaa jirti hojiirra oolmaa guutuu kan 'pre-e

33.jpg irratti kan argamu
30 Waxabajjii 2020
Chaayinaan tarkaanfiiwwan haaraa daldala dhuunfaa guddisuuf fudhataman ifoomsite

BEEJING, Onkoloolessa 26 (Xinhua) -- Angawoonni Chaayinaa deeggarsa dhaabbilee dhuunfaa guddisuuf tarkaanfiiwwan haaraa hojiirra oolchaniiru.Baasii dhaabbilee dhaabbilee dhuunfaa hir’isuuf, deeggarsa kalaqa saayinsii fi teeknooloojii cimsuuf, dhiyeessii fooyyessuuf tattaaffiin taasifamu ni cima kan lafaa an

Tarree caqasa adda addaa fi garee bittaa fi gurgurtaa ogeessaa gaaffii keessan saffisaan deebisuuf qabna.
Imeelii:claire@shixia.com
 Wechat: 18767694258 jechuun ni danda'ama
Nu Qunnamaa
Shixia Holding Co., Ltd. bara 1978 kan hundeeffame yoo ta'u, hojjettoota 1,300 ol fi tuuta 500 ol maashiniiwwan adda addaa injection molding, blow molding machines fi meeshaalee sadarkaa olaanaa qaban biroo qaba.

Hidhamtoota Saffisaa

Gosa Omishaa Saffisaan

Ergaa Dhiisaa
Nu Qunnamaa
Nu Hordofaa
Mirga garagalchuu © 2023 Shixia Holding Co.,Ltd.Mirgi Qopheessaa Seeraan Kan Eegame.| Kaartaa Saayitii | Imaammata Dhuunfaa |Deeggarsa By Leadong jedhamuun beekama