Mana » Oomishaalee » Bishaan Qaruuraa » SX-611-100 bishaan itti naquu
Nu Qunnamaa

Barreeffamoota Walqabatan

fe’aa jira

Share gochuun:
facebook qooduuf button
twitter irratti qooduuf button
sarara qooduun button
wechat qooduun button
linkedin qooduuf button
pinterest qooduuf button
whatsapp qooduuf button
button qooduun kana qoodaa

SX-611-100 bishaan itti naquu

5 0 Irra deebiin ilaalame

Tajaajila Omishaa: Bishaan Bishaan Kennuu Moodeela
oomishaa: SX-611-100
Pack meas: 24pcs/ctn

Baay'ina:

Bal'ina Saffisaa

Akaakuu: Qaruuraa Bishaanii
Bakka Ka’umsaa: 1.1. Chaayinaa
Maqaa Maqaa: SEESA
Lakkoofsa Moodeela: SX-611-100 irratti kan argamu
Meeshaa: pilaastikii
Gosa Pilaastikaa: 1.1. PP FI PE
Halluu: OEM jedhamuun beekama
Maqaa: Qodaa Bishaan itti naquu
Fayyadama: 1.1. Meeshaalee Bishaan Iddoo Biqiltuu
Xumura: 1.1. Uumamni Galvanized
Boca: Bishaan Geengoo
Amala: Gargaaraa Qabduu
MOQ: 500pcs ta'a
Asxaa: Ulaagaalee Maamilaa
Kuusaa: 1.1. 24pcs/ctn kan ta'u


Paakeejii fi Geejjibaa

Yuunitii Gurgurtaa Meeshaa tokko qofa
Hammangaa paakeejii tokkoo 62X60X53cm ta'a
Ulfaatina waliigalaa tokko 13.900 kg
Gosa Paakeejii 24PCS/CTNS kan jedhudha


Gadifageenyaanbishaan pilaastikii iddoo biqiltuu bishaan itti naquu danda’u:

1.boca afuufuudhaan kan hojjetame

2.roozaa bishaan obaasuun

3. Warshaa mataa keenyaa kan workshop oomisha boca, workshop injection molding fi workshop blow molding qabu qabna.

4. faayidaan keenya gatii dorgomaa+ qulqullina olaanaa+tajaajila gaarii;

5.we'd akkaataa barbaachisummaa fi dizaayinii kamiyyuu pilaastikii iddoo biqiltuu bishaan itti naquu oomishuuf barbaanna;


Kan duraa: 
Kan itti aanu: 
Shixia Holding Co., Ltd. bara 1978 kan hundeeffame yoo ta'u, hojjettoota 1,300 ol fi tuuta 500 ol maashiniiwwan adda addaa injection molding, blow molding machines fi meeshaalee sadarkaa olaanaa qaban biroo qaba.

Hidhamtoota Saffisaa

Ramaddii Omishaa

Ergaa Dhiisaa
Nu Qunnamaa
Nu Hordofaa
Mirga garagalchuu © 2023 Shixia Holding Co.,Ltd.Mirgi Qopheessaa Seeraan Kan Eegame.| Kaartaa Saayitii | Imaammata Dhuunfaa |Deeggarsa By Leadong jedhamuun beekama