ގެ » ޕްރޮޑަކްޓްސް » ފެން ދިނުމުގެ ދަޅު » އެސްއެކްސް-611-100 ފެން ދަޅު

ޕްރޮޑަކްޓް ކެޓަގަރީ

ކޮންޓެކްޓް އަސް

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ލޯޑިންގ

ޝެއާ ކުރާނީ:
ފޭސްބުކް ޝެއަރ ކުރުމުގެ ބަޓަން
ޓްވިޓަރ ޝެއަރިންގ ބަޓަން
ލައިން ޝެއަރިންގ ބަޓަން
ވެޗެޓް ޝެއަރިންގ ބަޓަން
ލިންކްޑިން ޝެއަރިންގ ބަޓަން
ޕިންޓްރެސްޓް ޝެއަރިންގ ބަޓަން
ވަޓްސްއެޕް ޝެއަރިންގ ބަޓަން
sharethis ޝެއަރިންގ ބަޓަން

SX-611-100 ފެން ޖަހާ ދަޅު

5 0 ރިވިއު

ޕްރޮޑަކްޓް ސާވިސް: ވޯޓަރިންގ ކެން
ޕްރޮޑަކްޓް މޮޑެލް: SX-611-100
ޕެކް މީސް: 24pcs/ctn

ޢަދަދު:

އަވަސް ތަފްސީލް

ވައްތަރު: ފެން ދަޅު
އުފެދުނު ތަން: ޗައިނާ އެވެ
ބްރޭންޑް ނަން: ސީސާ އެވެ
މޮޑެލް ނަންބަރު: އެސްއެކްސް-611-100 އެވެ
ތަކެތި: ޕްލާސްޓިކް އެވެ
ޕްލާސްޓިކް ވައްތަރު: ޕީޕީ އެންޑް ޕީއީ
ކުލަ: އޯއީއެމް
ނަން: ފެން އަޅާ ތަށި
ބޭނުންކުރުން: ބަގީޗާއަށް ފެން ދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ އާލާތްތައް
ނިންމާލުން: ނޭޗާ ގަލްވާނައިޒްޑް
ބައްޓަން: ވަށައިގެން ފެން ދިނުން
ސިފަ: އެސިސްޓެންޓް ހެންޑްލް
އެމްއޯކިއު: 500ޕީސީ
ލޯގޯ: ކަސްޓަމަރސް ރިކުއަރމަންޓް
ޕެކިންގ: 24ޕީސީ/ސީޓީއެން


ޕެކޭޖިންގ އެންޑް ޑެލިވަރީ

ޔުނިޓް ވިއްކުން އެއް އެއްޗެއް
އެއް ޕެކޭޖް ސައިޒެވެ 62X60X53ސެންޓިމީޓަރެވެ
ސިންގަލް ގްރޮސް ވެއިޓް 13.900 ކިލޯ އެވެ
ޕެކޭޖް ވައްތަރު 24ޕީސީއެސް/ސީޓީއެންއެސް އެވެ


ތަފްޞީލުބަގީޗާ ޕްލާސްޓިކް ފެން ޖަހާ ދަޅު:

1.ބްލޯ މޯލްޑް އިން ހަދާފައި

2.ފެންދޭ ރޯޒް އާއި އެކު

3. އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމިއްލަ ފެކްޓްރީއެއްގައި މޯލްޑް ޕްރޮޑަކްޝަން ވޯކްޝޮޕާއި، އިންޖެކްޝަން މޯލްޑިންގ ވޯކްޝޮޕާއި، ބްލޯ މޯލްޑިންގ ވޯކްޝޮޕެއް ހުރެއެވެ.

4. އަޅުގަނޑުމެންގެ ފައިދާއަކީ ވާދަވެރި އަގު+ މަތީ ފެންވަރު+ރަނގަޅު ހިދުމަތެއް؛

5.އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވަނީ ޕްލާސްޓިކް ބަގީޗާ ފެން ޖަހާ ދަޅު އުފެއްދުމަށް ތިޔަބޭފުޅުންގެ އެއްވެސް ޝަރުޠަކާއި ޑިޒައިން އަށް ބަލާފައި؛


ކުރީގެ: 
ދެން: 
ޝިކްސިއާ ހޯލްޑިން ކޯ ލިމިޓެޑަކީ 1978 ވަނަ އަހަރު އުފެއްދި ކުންފުންޏެއް ކަމަށާއި، އެ ކުންފުނީގައި 1،300 އަށް ވުރެ ގިނަ މުވައްޒަފުންނާއި 500 އަށް ވުރެ ގިނަ ސެޓުގެ އެކި އިންޖެކްޝަން މޯލްޑިން މެޝިންތަކާއި ބްލޯ މޯލްޑިން މެޝިންތަކާއި އެހެނިހެން ޒަމާނީ ސާމާނުތައް ހިމެނޭ ކަމަށެވެ.

ކުއިކް ލިންކްސް

ޕްރޮޑަކްޓް ކެޓަގަރީ

މެސެޖެއް ދޫކޮށްލާށެވެ
ކޮންޓެކްޓް އަސް
ފޮލޯ އަސް
ކޮޕީރައިޓް © 2023 ޝިކްސިއާ ހޯލްޑިންގ ކޯ ލިމިޓެޑް.ހުރިހާ ހައްޤުތަކެއް ލިބިގެންވެއެވެ.| ސައިޓްމެޕް | ޕްރައިވެސީ ޕޮލިސީ |ސަޕޯޓް ބައި... ލީއަޑޮންގް އެވެ