ގެ » ޕްރޮޑަކްޓްސް » ބަގީޗާ ފެންހިންދުމުގެ ވަސީލަތް » ހޯސް ނޮޒެލް އެވެ » SXG-21009T3B ފެން ބަޑި ސެޓް

ޕްރޮޑަކްޓް ކެޓަގަރީ

ކޮންޓެކްޓް އަސް

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ލޯޑިންގ

ޝެއާ ކުރާނީ:
ފޭސްބުކް ޝެއަރ ކުރުމުގެ ބަޓަން
ޓްވިޓަރ ޝެއަރިންގ ބަޓަން
ލައިން ޝެއަރިންގ ބަޓަން
ވެޗެޓް ޝެއަރިންގ ބަޓަން
ލިންކްޑިން ޝެއަރިންގ ބަޓަން
ޕިންޓްރެސްޓް ޝެއަރިންގ ބަޓަން
ވަޓްސްއެޕް ޝެއަރިންގ ބަޓަން
sharethis ޝެއަރިންގ ބަޓަން

SXG-21009T3B ފެން ބަޑި ސެޓް

5 0 ރިވިއު

ޕްރޮޑަކްޓް ސާވިސް: ހޯސް ނޮޒެލް
ޕްރޮޑަކްޓް މޮޑެލް: SXG-21009T3B
ޕެކް މީސް:

ޢަދަދު:

ޕެކޭޖިންގ އެންޑް ޑެލިވަރީ

ޕެކް: ކާޑުގައި ޓައި

ތަފްޞީލު

SXG-21009T3B ފެން ބަޑި ސެޓް

ކުރީގެ: 
ދެން: 
ޝިކްސިއާ ހޯލްޑިން ކޯ ލިމިޓެޑަކީ 1978 ވަނަ އަހަރު އުފެއްދި ކުންފުންޏެއް ކަމަށާއި، އެ ކުންފުނީގައި 1،300 އަށް ވުރެ ގިނަ މުވައްޒަފުންނާއި 500 އަށް ވުރެ ގިނަ ސެޓުގެ އެކި އިންޖެކްޝަން މޯލްޑިން މެޝިންތަކާއި ބްލޯ މޯލްޑިން މެޝިންތަކާއި އެހެނިހެން ޒަމާނީ ސާމާނުތައް ހިމެނޭ ކަމަށެވެ.

ކުއިކް ލިންކްސް

ޕްރޮޑަކްޓް ކެޓަގަރީ

މެސެޖެއް ދޫކޮށްލާށެވެ
ކޮންޓެކްޓް އަސް
ފޮލޯ އަސް
ކޮޕީރައިޓް © 2023 ޝިކްސިއާ ހޯލްޑިންގ ކޯ ލިމިޓެޑް.ހުރިހާ ހައްޤުތަކެއް ލިބިގެންވެއެވެ.| ސައިޓްމެޕް | ޕްރައިވެސީ ޕޮލިސީ |ސަޕޯޓް ބައި... ލީއަޑޮންގް އެވެ